Gratis bereikbaar op 0800 2000

Sinds 1 januari 2019 is de verbeterde wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Van professionals wordt voortaan verwacht dat zij ernstige situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling altijd melden bij Veilig Thuis. Voor de aanpak van eergerelateerd geweld gelden er specifieke aandachtspunten. In de geactualiseerde factsheet ‘De meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld’ worden hier handvatten voor gegeven.

Professionals uit de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie hebben de taak om eergerelateerd geweld te signaleren en met behulp van het meldcodestappenplan een weloverwogen beslissing te nemen hoe te handelen. Zo dient men in deze zaken altijd een deskundige te raadplegen, omdat het collectieve karakter van deze vorm van geweld specifieke expertise vraagt. En indien er een acuut veiligheidsrisico is, wordt een aantal stappen versneld uitgevoerd.

Wat is eergerelateerd geweld?

Eergerelateerd geweld is de overkoepelende term voor alle vormen van dwang, psychisch en fysiek geweld ter bescherming en herstel van de familie-eer tegen de (vermeende) ‘eerschender’. Het kiezen van een niet acceptabele partner en (het vermoeden van) seks buiten het huwelijk zijn vaak de oorzaak van eerconflicten in families. Daarmee is er vooral sprake van een groepsconflict. Er is een diversiteit aan vormen van eergerelateerd geweld en gradaties van ernst. Denk hierbij aan bedreiging, mishandeling en opsluiting, maar ook aan eermoord, trotsmoord, (gedwongen) zelfmoord, verstoting, seksueel misbruik, genezingsrituelen en bezweringen. Ook huwelijksdwang en achterlating kunnen hieronder vallen.

Vrouwelijke genitale verminking (vgv) of meisjesbesnijdenis is een specifieke vorm van eergerelateerd geweld. De invulling van de stappen van de verbeterde meldcode wijkt enigszins af van de stappen die de factsheet wordt beschreven bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld. Dat wordt toegelicht in de bijlage van de factsheet.

De factsheet gaat verder in op risicofactoren, het onderscheid met andere vormen van huiselijk geweld, gespreksvoering en biedt tools voor de aanpak.

Link naar de Factsheet De meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld