Gratis bereikbaar op 0800 2000

Advies en Melding

Veilig Thuis geeft advies, informatie, denkt mee over oplossingen en verwijst door naar adequate hulp. Veilig Thuis kan ook gevraagd worden aanwezig te zijn bij een (multidisciplinair) casusoverleg. Ook een melding doen behoort tot de mogelijkheden. De Veilig Thuis-medewerkers zijn gespecialiseerd in de verschillende vormen van geweld in huiselijke kring, zoals kindermishandeling, waaronder verwaarlozing, relatiegeweld, ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg, als ook multiproblem problematiek. Voor heel specifieke casuïstiek zoals loverboyproblematiek en eergerelateerd geweld of huwelijksdwang kunnen via Veilig Thuis consultatienetwerken worden ingeschakeld. We streven naar een optimale samenwerking met het hele werkveld. Je kunt als professional dan ook gebruik maken van ons directe telefoonnummer: 088-308 3636.

In het filmpje hieronder vertelt een van de vertrouwensartsen hoe Veilig Thuis te werk gaat.

Handelen volgens de Meldcode

Beroepskrachten die vallen onder de reikwijdte van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling moeten bij een vermoeden van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling, of het risico daarop, zelf de stappen van de Meldcode doorlopen. Bij stap 2 en 4 van de Meldcode kan Veilig Thuis anoniem geconsulteerd worden. NB De Meldcode is per 1 januari 2019 op stap 4 en 5 aangepast: voor beroepskrachten is een zogenaamd afwegingskader ontwikkeld. Lees meer hierover elders op deze site. Ook de rol van Veilig Thuis gaat veranderen. Zie onderaan deze pagina bij Lees meer.

Melding doen

Als je wilt dat Veilig Thuis de casus oppakt en/of onderzoekt, dan kun je een melding doen (stap 5 van de Meldcode). Met de verbeterde meldcode gelden bovendien 3 meldnormen waarbij de professional bij Veilig Thuis hoort te melden. Veilig Thuis neemt dan tijdelijk de regie over een casus op zich om de hulp (weer) op gang te brengen. Bij voorkeur wordt hierover eerst telefonisch contact gezocht met Veilig Thuis.

Daarna kan overgegaan worden tot een digitale of  schriftelijke melding met gebruik van het meldformulier op de contactpagina. Het is dan uiteraard nodig dat persoonsgegevens verstrekt worden. Check of je alle stappen van de meldcode hebt doorlopen. NB In verband met de privacy van de cliënt stuurt Veilig Thuis cliëntgebonden informatie per e-mail altijd veilig (=versleuteld) op. Wij raden u aan dit ook te doen.

Anoniem melden

Professionals kunnen hun vragen en zorgen anoniem voorleggen. Bij een adviesvraag noteert Veilig Thuis geen gegevens van de betrokkenen. Een professional kan alleen bij hoge uitzondering anoniem blijven bij een melding: als open melden de veiligheid van het kind of de professional zelf in gevaar brengt. Van de professional wordt verwacht dat die conform de meldcode handelt en dus transparant is naar betrokkene(n) over de zorgen en een eventuele melding. Wat hierbij helpt is advies vragen bij Veilig Thuis en het 5 stappenplan van de meldcode. Anoniem melden heeft als consequentie dat betrokkenen over wie de melding gaat, wantrouwig worden naar hun sociale omgeving. Of sterker: ze verdenken een verkeerde persoon ervan dat die melding bij Veilig Thuis zou hebben gedaan. Bovendien kan anoniem melden ertoe leiden dat belangrijke informatie niet gebruikt kan worden in het gesprek met betrokkenen, omdat dat herleidbaar is naar de melder. Het gemis van die belangrijke informatie maakt het gesprek met betrokkenen voor de Veilig Thuis medewerker lastiger.

Meldcode niet van toepassing?

Uiteraard kunnen ook beroepskrachten die niet onder de Meldcode vallen terecht bij Veilig Thuis voor advies en melding.

Lees meer