Gratis bereikbaar op 0800 2000

Professionals

Advies en Melding

Veilig Thuis Hollands Midden geeft advies, informatie, denkt mee over oplossingen en organiseert adequate hulp. Veilig Thuis kan gevraagd worden aanwezig te zijn bij een (multidisciplinair) casusoverleg. Ook een melding doen behoort tot de mogelijkheden.

De Veilig Thuis-medewerkers zijn gespecialiseerd in de verschillende vormen van geweld in huiselijke kring, zoals kindermishandeling, waaronder verwaarlozing, relatiegeweld, ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg, als ook multiproblematiek.  

U kunt als professional gebruik maken van ons directe telefoonnummer: 088-308 3636.

In onderstaand filmpje legt een van de vertrouwensartsen uit hoe Veilig Thuis te werk gaat.

Handelen volgens de Meldcode

Beroepskrachten die vallen onder de reikwijdte van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling moeten bij een vermoeden van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling, of het risico daarop, zelf de stappen van de Meldcode doorlopen. Bij stap 2 en 4 van de Meldcode kan Veilig Thuis anoniem geconsulteerd worden. NB De Meldcode is per 1 januari 2019 op stap 4 en 5 aangepast: voor beroepskrachten is een zogenaamd afwegingskader ontwikkeld. Bekijk het animatiefilmpje. Lees meer hierover op deze site. Ook de rol van Veilig Thuis gaat veranderen. Zie onderaan deze pagina bij Lees meer.

Melding doen

Als je wilt dat Veilig Thuis de casus oppakt en/of onderzoekt, dan kun je een melding doen (stap 5 van de Meldcode). Met de verbeterde meldcode gelden bovendien 3 meldnormen waarbij de professional bij Veilig Thuis hoort te melden. Veilig Thuis maakt een inschatting van de veiligheid en bekijkt wat er nodig is om die veilig terug te brengen en te borgen. Bij voorkeur wordt hierover eerst telefonisch contact gezocht met Veilig Thuis.

Daarna kan overgegaan worden tot een digitale of schriftelijke melding met gebruik van van het meldformulier op de contactpagina. Het is dan uiteraard nodig dat persoonsgegevens verstrekt worden. Check of je alle stappen van de meldcode hebt doorlopen. NB In verband met de privacy van de cliënt stuurt Veilig Thuis cliëntgebonden informatie per e-mail altijd veilig (=versleuteld) op. Wij raden u aan dit ook te doen.

Anoniem melden

Professional kunnen hun vragen en zorgen voorleggen. Bij een adviesvraag noteert Veilig Thuis geen gegevens van de betrokkenen van het gezin of huishouden en evenmin van de adviesvrager als die dit niet wil. Een professional kan alleen bij hoge uitzondering zelf anoniem blijven bij een melding: als open melden de veiligheid van het kind of de professional zelf in gevaar brengt. Van de professional wordt verwacht dat deze transparant en conform de meldcode handelt. Wat hierbij helpt is advies vragen bij Veilig Thuis en het 5 stappenplan van de meldcode.

Anoniem melden heeft als consequentie dat betrokkenen over wie de melding gaat, wantrouwig worden naar hun sociale omgeving. Of sterker: ze verdenken een verkeerd persoon, die de melding bij Veilig Thuis heeft gedaan. Bovendien kan anoniem melden ertoe leiden dat belangrijke informatie niet gebruikt kan worden in het gesprek met betrokkenen, omdat dat herleidbaar is naar de melder. Het gemis van die belangrijke informatie maakt het gesprek met betrokkenen voor Veilig Thuis medewerker lastiger.

Meldcode niet van toepassing?

Uiteraard kunnen ook beroepskrachten die niet onder de Meldcode vallen terecht bij Veilig Thuis voor advies en melding.

Lees meer