Gratis bereikbaar op 0800 2000

Gemeenten

Per 1 januari 2015 hebben alle gemeenten in Nederland een Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) ingericht. Dit AMHK voorziet in:
• 1 centraal advies- en meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling met
• 1 telefoonnummer voor burgers en professionals

Veilig Thuis Hollands Midden werkt op basis van het VNG-model Handelingsprotocol ‘Veilig Thuis’ met daarin de vertaling van de wettelijke taken (WMO 2015):
• advies en ondersteuning bieden aan hulpvragers en omstanders
• advies en ondersteuning bieden aan professionals
• meldingen in ontvangst nemen
• triage doen over meldingen (urgentiebepaling en bepalen wat nodig is)
• inzetten vervolgtrajecten
• indien nodig zelf onderzoek doen
• eventueel inschakelen van politie of Raad voor de Kinderbescherming
• informeren van de melder over de genomen stappen

Veilig Thuis zet zich samen met gemeenten, politie en justitie en het brede werkveld in voor de aanpak van geweld in huiselijke kring. Daartoe zijn en worden specifieke, waar mogelijk regio-brede, afspraken gemaakt. Zo zijn er afspraken gemaakt over de samenwerking tussen Veilig Thuis en de lokale teams in het sociale domein.

Nieuwe werkwijze per 2019

Per 2019 werken de Veilig Thuis-organisatie met een nieuw handelingsprotocol. Ook de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is per 1 januari gewijzigd. Deze twee grote wijzigingen moeten er voor zorgen dat onveilige thuissituaties eerder en beter in beeld komen bij Veilig Thuis en de samenwerkingspartners.

Meer informatie
Landelijke website van Veilig Thuis 
Handelingsprotocol Veilig Thuis 2019
Factsheet voor gemeenten over de Wet meldcode
Vraag en antwoord: Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling