Gratis bereikbaar op 0800 2000

Per 1 januari 2019 verandert de huidige meldcode. In de verbeterde meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling blijven de stappen hetzelfde, maar wordt het een professionele norm om te melden bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Bij het wegen van de onveiligheid zijn er per beroepsgroep afwegingskaders vastgelegd die te vinden zijn op de website van de Rijksoverheid.

Waarom is de meldcode verbeterd?
Zodat slachtoffers eerder en sneller in beeld komen bij Veilig Thuis. Hierdoor kunnen ze sneller geholpen worden en kan de duurzame veiligheid beter gemonitord worden over langere tijd. Veilig Thuis heeft de positie om signalen vanuit verschillende bronnen samen te voegen en daardoor een betere inschatting te maken van de (on)veiligheid.

Wat betekent dit voor uw organisatie?
Alle casussen waarbij sprake is van acute en structurele onveiligheid moeten gemeld worden bij Veilig Thuis. Er is een belangrijke rol voor de aandachtfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling weggelegd. Het hebben van een aandachtfunctionaris binnen de eigen organisatie is niet verplicht volgens de Wet verplichte Meldcode, maar kan een belangrijke rol vervullen bij de implementatie van de meldcode en de ondersteuning van de medewerkers bij de uitvoering van de meldcode.