Gratis bereikbaar op 0800 2000

De Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs en de Commissie Bestuur en Veiligheid van de VNG hebben het kwaliteitskader Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten vastgesteld. Voor gemeenten een belangrijke stap om de kwaliteit van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in gezinnen en huishoudens op een voldoende niveau te kunnen invullen.

Het Toezicht Sociaal Domein signaleert dat de lokale (wijk)teams in een aantal gemeenten al voldoende invulling geven aan hun taken op gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. In andere gemeenten gaat dit nog niet goed genoeg. In die gevallen zijn de lokale (wijk)teams (nog) niet voldoende toegerust op de rollen, taken en verantwoordelijkheden in het kader van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Een van de redenen hiervoor is dat lang niet alle gemeenten voldoende zicht hebben op de kwaliteitsvereisten die zij moeten en kunnen stellen aan de lokale (wijk)teams om de cirkel van geweld in gezinnen en huishoudens te doorbreken. Ook spreekt nog niet voor zich hoe die kwaliteitsvereisten te vertalen naar keuzen in de taakverdeling vanuit de regierol van gemeenten en wat daarvoor ingericht moet zijn. Om gemeenten in staat te stellen te bepalen of hun lokale (wijk)teams voldoende zijn ingericht om te komen tot een effectieve signalering en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en te bepalen waar dit versterking behoeft, heeft de VNG, ondersteund door het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT), dit kwaliteitskader ontwikkeld.

In 2020 zal het programma GHNT gemeenten hierbij ondersteunen met behulp van een zelfscan en een ondersteuningsprogramma.

Bron: Ministerie van VWS