Privacy en persoonsgegevens

Home » Over Veilig Thuis » Privacy en persoonsgegevens

In ons werk gaat het altijd om mensen. Het is ontzettend belangrijk dat wij zorgvuldig omgaan met informatie over jou en jouw situatie. Zeker als we informatie moeten delen met andere professionals. Informatie delen doen wij altijd op maat. Wij houden ons daarbij aan de wet.      

Passende hulp

Het is onze taak om voor kwetsbare mensen met complexe problematiek zo veel mogelijk passende hulp te organiseren. Samenwerken met betrokken partners is dan noodzakelijk. Als onderdeel van deze samenwerking kan het nodig zijn om informatie en gegevens met elkaar te delen. Door goed samen te werken kunnen wij signalen beter herkennen en oppakken. Ook kunnen wij sneller hulp inzetten. 

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens om onze taken goed uit te voeren. Wij houden bijvoorbeeld uw gegevens in een registratiesysteem bij. Ook verzamelen wij gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens in dit geval anoniem zijn.  

Wij informeren u wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken.  Bijvoorbeeld per brief of telefonisch.   

Veilig Thuis gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de wettelijke taken (Wmo 2015). Onder persoonsgegevens verstaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) alle informatie die terug te leiden is tot individuele personen. Bijvoorbeeld naam en adres, BSN en gezinssituatie. Veilig Thuis heeft in de wetgeving (WMO 2015) een bijzonder recht gekregen.

Veilig Thuis mag zonder uw toestemming uw persoonsgegevens gebruiken. Dit betekent onder andere opslaan, bewaren, analyseren, aan een ander geven, aanvullen. Dit mag alleen wanneer het nodig is voor de uitvoering van de wettelijke taken van Veilig Thuis. Veilig Thuis mag ook anonieme meldingen vastleggen.

Wat registreert Veilig Thuis over uw huishouden/gezin?

Veilig Thuis registreert de volgende gegevens:

 • Naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, BSN (check BRP-gegevens);
 • De gezinssamenstelling;
 • De inhoud van de melding bij Veilig Thuis over u en/of uw huishouden/gezin;
 • De veiligheidsbeoordeling;
 • Met wie Veilig Thuis wat bespreekt;
 • De keuzes die Veilig Thuis maakt en de besluiten die Veilig Thuis neemt;
 • De afspraken die Veilig Thuis maakt met u, uw gezin/huishouden en met professionals;
 • Veilig Thuis vraagt gegevens op over het gezag.

Deze informatie staat maximaal 20 jaar in ons registratiesysteem. Veilig Thuis gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Deze gegevens legt Veilig Thuis vast voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ze zijn niet bedoeld als bewijs in een rechtszaak.

Uitwisseling van gegevens  

Al onze taken hebben een wettelijke grondslag. Om deze taken goed uit te voeren, is het nodig dat wij persoonsgegevens delen met organisaties die samenwerken met Veilig Thuis. Dit doen we zorgvuldig, op maat en alleen als dat nodig is.  

JeugdMATCH 

In het ZVH werken we met JeugdMATCH voor kinderen en jongeren tot 23 jaar. JeugdMATCH is onderdeel van de landelijke Verwijsindex Risicojongeren (VIR). De VIR is een digitaal hulpmiddel waar professionals kinderen en jongeren in kunnen registreren waar zij bij betrokken zijn en waar zij zorg bieden. Zijn er verschillende professionals betrokken dan krijgen zij elkaars contactgegevens. Als er professionals betrokken zijn bij verschillende kinderen in een gezin dan worden deze automatisch gekoppeld. Zo worden professionals rondom een jeugdige en/of gezin met elkaar in contact gebracht om goed samen te kunnen werken. Lees meer over JeugdMATCH.  

Privacy reglement

Veilig Thuis Hollands Midden werkt volgens het landelijke privacy reglement van Veilig Thuis. Veilig Thuis Hollands Midden is onderdeel van Hecht en werkt ook volgens het privacy reglement van Hecht.

Landelijk privacyreglement Veilig Thuis opent in nieuw tabblad Informatie over privacy op website Hecht opent in nieuw tabblad

Beveiliging persoonsgegevens

Wij zorgen voor goede beveiliging van uw persoonsgegevens. In lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en regels.

Bewaartermijn persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. We houden ons hierbij aan de wet.

Uw rechten

Dit zijn uw rechten rond de informatie die over u bij Veilig Thuis Hollands Midden bekend is.

 • U heeft het recht om de informatie over u in te zien;
 • U heeft het recht op een eigen verklaring;
 • U heeft het recht om in sommige gevallen de informatie over u aan te vullen of te verbeteren;
 • U heeft het recht om te vragen of wij de informatie over u verwijderen.

Heeft u vragen over het verwerken van persoonsgegevens dan kunt u contact met ons op nemen via: info@veiligthuishm.nl. Veilig Thuis is onderdeel van Hecht, lees meer over hoe Hecht omgaat met de bescherming van persoonsgegevens.