Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Home » Ik ben professional » Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Weet wanneer je moet melden

Je bent professional en je maakt je zorgen over de veiligheid bij iemand thuis. Het is belangrijk dat je iets doet. Want geweld stopt niet vanzelf. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt jou om te bepalen wat je moet doen om de juiste hulp op gang te brengen.  

De 5 stappen van de meldcode

Als professional ben je wettelijk verplicht om te handelen volgens de ‘meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling’. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing.

De meldcode bestaat uit de volgende 5 stappen:

  • Breng de signalen in kaart. De kindcheck is onderdeel van deze stap.  
  • Overleg met collega’s. Raadpleeg eventueel Veilig Thuis.  
  • Ga in gesprek met de betrokkene(n). Bespreek je zorgen op een veilige manier met de persoon of personen om wie het gaat. 
  • Weeg het huiselijk geweld of de kindermishandeling: Beoordeel samen met je collega’s hoe ernstig de situatie is. Neem bij twijfel contact op met Veilig Thuis.  
  • Neem twee beslissingen: Is melden noodzakelijk? En is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk? 

Afwegingskader voor beroepsgroepen

Elke beroepsgroep heeft een beroepsspecifiek afwegingskader ontwikkeld, dat jou ondersteunt om in een concrete situatie te bepalen of er sprake is van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling. Hieronder staan links naar de afwegingskaders op de websites van de betreffende beroepsgroepen. Medewerkers van Justitie krijgen het afwegingskader via hun interne communicatiekanalen.

Werken met de meldcode

De 5 stappen leg je vast in een cliënt-, patiënt- of leerlingdossier of in een ander registratiesysteem. Als je alle stappen gezet hebt en het duidelijk is dat melden nodig is, dan kun je dit doen met het meldformulier op de pagina voor professionals. Natuurlijk kun je ook eerst bellen met ons om te overleggen.  

Wij bieden, waar mogelijk, zoveel mogelijk openheid aan de betrokkenen over welke zorgen er zijn gemeld en wie de zorgen heeft gemeld. Alle informatie op het meldformulier is open en ter inzage voor betrokkenen (van 12 jaar en ouder). Om die reden vragen wij je om je zorgen met betrokkenen te bespreken en hen te informeren dat je een melding gaat doen. 

Meldcode is geen meldplicht

Professionals zijn verplicht te handelen volgens de stappen van de meldcode, maar het doorlopen ervan hoeft niet per se te leiden tot een melding bij Veilig Thuis.

Wanneer moet ik melden?

Professionals moeten een melding doen bij Veilig Thuis Utrecht in de volgende situaties: 

  • In álle gevallen van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid, ook als hulp geboden kan worden.  
  • In alle andere gevallen waarin professionals menen dat zij, gelet op hun competenties, verantwoordelijkheden en professionele grenzen, in onvoldoende mate effectieve hulp kunnen bieden of organiseren.  
  • Wanneer professionals die hulp bieden of organiseren, constateren dat de onveiligheid niet stopt of zich herhaalt. 

Meer weten?

Wil je advies over een ingewikkelde situatie? Wil je een melding doen? Of wil je voorlichting over de meldcode? Veilig Thuis helpt je graag!