Gratis bereikbaar op 0800 2000

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen rapporteert over de aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in Nederland en adviseert de regering over de aanpak van deze problematiek. De Nationaal Rapporteur geeft onder andere invulling aan deze taak door jaarlijks monitors uit te brengen op beide thema’s. Deze slachtoffermonitor gaat over de aard en omvang van de groep slachtoffers van mensenhandel in Nederland in de periode 2015-2019.

“Het meemaken van mensenhandel is een zeer ernstige gebeurtenis die grote invloed kan hebben op het leven van slachtoffers. In deze monitor is vermeld hoeveel en welke slachtoffers in de periode van 2015-2019 aan CoMensha zijn gemeld. Hiermee geeft de monitor een update van de aard en omvang van slachtofferschap van mensenhandel.

Veel ontwikkelingen beschreven in de vorige slachtoffermonitor hebben zich voortgezet. Er is in 2019 wel sprake van één duidelijke trendbreuk: de grote stijging in het aantal meldingen. Daarnaast is steeds meer bekend over de sectoren en subsectoren waarin mensenhandel plaatsvindt. Hiermee lijkt er meer bewustwording te zijn van slachtofferschap van mensenhandel, wat de Nationaal Rapporteur toejuicht. Om definitieve verklaringen te kunnen geven over de toename in het aantal meldingen is het noodzakelijk om meer te weten over de inhoud van de meldingen. Kwalitatieve analyse van de meldingen kan hiervoor een uitkomst bieden. Het is bovendien van belang dat continu aandacht is voor bewustwording rondom slachtofferschap en het zicht op aard en omvang van mensenhandel. Bovendien is het belangrijk dat professionals oog hebben voor de meest kwetsbare groepen slachtoffers. De komende jaren wordt dit des te meer van belang in het licht van de recente COVID-19-uitbraak. Deze crisis heeft vernieuwde vormen van slachtofferschap met zich meegebracht, en de meest kwetsbaren zijn nog verder de kwetsbaarheid in gedrukt.

Deze monitor illustreert een aantal van deze kwetsbare groepen. Zo blijkt uit de resultaten dat er nog geen concreet inzicht is in achterliggende mechanismen en verklarende factoren voor het slachtofferschap van buitenlandse slachtoffers van mensenhandel. De groep Dublinclaimanten is enorm gestegen, maar deze zaken stranden vrijwel altijd voortijds, en inzicht in slachtofferschap ontbreekt. Eenzelfde tendens geldt voor seksuele uitbuiting in de minder zichtbare sectoren. Al jarenlang speelt seksuele uitbuiting zich in toenemende mate af in de straatprostitutie, thuisprostitutie, escort/hotelprostitutie en ‘overige sectoren’, zoals massage-/beautysalons en webcamseks. Dit maakt slachtoffers extra kwetsbaar, terwijl zicht op hoe
slachtofferschap er daadwerkelijk uitziet beperkt is. Ditzelfde geldt voor arbeidsuitbuiting, waarvan geconcludeerd moet worden dat de betreffende opsporingsinstanties de groep slachtoffers slechts zeer beperkt in beeld heeft. Tot slot raken minderjarige slachtoffers uit beeld.

Deze ontwikkelingen schreeuwen om verklaringen. Om de meest kwetsbare groepen bovendien optimaal te kunnen beschermen, is verdiepend inzicht in de omstandigheden waarin zij uitgebuit worden cruciaal. Voor structureel en optimaal zicht op aard en omvang van slachtofferschap van mensenhandel
is een stevige professionele infrastructuur noodzakelijk, waarbinnen professionals signalen van mensenhandel herkennen en hier adequaat op kunnen reageren. Het is van groot belang dat die infrastructuur regionaal stevig ingebed is, bijvoorbeeld binnen de informatie en professionele organisatie van de politie, de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC), de regiotafels mensenhandel en bij de zorgcoördinatoren. Lokale initiatieven zijn van immens belang voor regionaal en gedetailleerd inzicht in de locaties waar uitbuiting daadwerkelijk plaatsvindt.”, aldus de conclusie van de Nationaal Rapporteur.

De oproep van de Nationaal Rapporteur zal in de regio Hollands Midden worden opgepakt. Er wordt o.a. een regionale ketencoördinator aangesteld.

Download (pdf) Slachtoffermonitor mensenhandel 2015-2019