Gratis bereikbaar op 0800 2000

Kabinet versterkt aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld met regeringscommissaris

Op voordracht van het kabinet wordt Mariëtte Hamer regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Verschillende incidenten in de afgelopen jaren leggen een breder vraagstuk bloot waarop actie vereist is. Met de nieuwe regeringscommissaris wil het kabinet meer doen aan bewustwording en een veilige cultuur, want intimidatie en misbruik horen niet thuis in Nederland. Daarbij moet onder andere de cultuur van genderstereotypering en machtsmisbruik die leidt tot seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld worden doorbroken.

Factsheet over intieme terreur

Intieme terreur is een ernstige vorm van partnergeweld die gekenmerkt wordt door een patroon van controle en dwang. Het wordt echter vaak niet herkend.  Doel van de nieuwe factsheet is  om aan een breed publiek van professionals in het domein van zorg en veiligheid, maar ook bijvoorbeeld onderwijs en sportverenigingen toe te lichten wat intieme terreur is. Het is belangrijk daarbij te realiseren dat deze vorm van partnergeweld niet de meest voorkomende is maar wel zeer hoge risico’s met zich meebrengt.

Programma Geweld Hoort Nergens Thuis presenteert eindrapporttage

Ruim drie jaar geleden startte het programma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) met de ambitie om een doorbraak te realiseren in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Uit de eindrapportage van het programma, die in december naar de Tweede Kamer is verstuurd, blijkt dat het aantoonbaar vaker lukt om geweld in gezinnen te stoppen.

Kwart van basisscholen heeft te maken met online shaming

Een op de vier basisscholen heeft te maken met het ongewenst verspreiden van digitale naaktfoto’s van leerlingen, blijkt uit onderzoek van Pointer en DUO Onderwijsonderzoek & Advies naar het basis- en voorgezet onderwijs. Dat terwijl scholen op dit moment niet verplicht zijn om les te geven over online shaming.

Training aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling

Dit voorjaar worden in de regio weer 2 trainingen voor aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg aangeboden. VWS verplicht in het programma “Geweld hoort nergens thuis’, een geschoolde aandachts-functionaris voor organisaties die met de Meldcode huiselijk geweld moeten werken. De aandachtsfunctionaris functioneert als aanspreekpunt (zowel intern als extern) en draagt verantwoordelijkheid voor de interne toets op naleving van de (wettelijke) eisen die aan het besluit verplichte Meldcode gekoppeld zijn. Om deze taken goed uit te voeren, worden in deze training handvatten aangereikt. 

Hoe betrek je het kind zelf bij vermoedens van kindermishandeling?

Als je je zorgen maakt om een kind, wil je het kind helpen. Maar hoe betrek je het kind nu écht en waarom is dat zo belangrijk? In het najaar van 2020 lanceerde Augeo Founcation de succesvolle campagne ‘Kind Centraal’. De zes oefeningen daarvan en alle informatie staat nu handig bij elkaar. Fijn voor iedereen die werkt met kinderen!

Seksueel geweld sneller en vaker aangepakt

Door de nieuwe Wet seksuele misdrijven zullen aangiftes voor verkrachting en online-zaken zoals sexchatting naar verwachting sneller en vaker worden opgepakt. Het wetsvoorstel wordt deze week aangeboden voor advies aan de Raad van State, na instemming door de ministerraad begin december.

Voormalig pleger René Haring: ‘AA voor plegers huiselijk geweld hard nodig’

René Haring werd veroordeeld voor huiselijk geweld. Inmiddels zet hij zich al zes jaar in voor het verminderen van agressie en geweld. Hulpverleners kunnen nog heel veel leren over wat er in het hoofd van een pleger omgaat, zegt Haring. ‘Er is geen betere acteur dan een pleger van huiselijk geweld.’ Afgelopen donderdag was hij een van de sprekers tijdens de webinar ‘Focus op de pleger – deel van het geheel’.  Onderstaand artikel over hem verscheen in Zorg en Welzijn. 

Casuïstiekoverleg ouderenmishandeling

In sommige zaken kun je op geen enkele wijze een doorbraak krijgen, dit tot grote frustratie bij de melder/ketenpartners en soms ook families. Wat doen Veilig Thuisorganisaties en ketenpartners met zaken wanneer je toch af moet sluiten en de situatie eigenlijk niet naar tevredenheid afgerond is? Het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling organiseert hierover een digitale casuïstiekbijeenkomst.